Registrovať    Prihlásenie    Fórum    Hľadať    FAQ

Obsah fóra » Všeobecné informácie a poradenstvo » Legislatívne a technické predpisy
Autor Správa
 Poslať Napísal: 06 Feb 2013, 15:30 
Offline
Site Admin
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 21 Okt 2011, 10:46
Príspevky: 75
Adresa nehnuteľnosti k fóru: konateľ spoločnosti
630/2005 Z.z.

VYHLÁŠKA ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
z 20. decembra 2005,


ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla


Zmena: 350/2009 Z.z. s účinnosťou od 15.septembra 2009


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:

§1 Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje :
a) teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
b) pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a na vykurovanie.

§2 Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie :

a) rozpočítavaním množstva dodaného tepla rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody odberateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi,
b) podlahovou plochou bytu alebo nebytového priestoru celková plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, alebo miestností nebytového priestoru nachádzajúcich sa za vonkajšími vstupnými dverami bytu, alebo nebytového priestoru a iných vykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu bez plochy balkónov, lodžií, terás a nevykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem tých prípadov, keď sa stavebnou úpravou tieto priestory spojili s miestnosťami bytu alebo s nebytovým priestorom,
c) upravenou podlahovou plochou podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru upravená podľa § 7 ods. 3,
d) obostavaným objemom bytu alebo nebytového priestoru súčin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a konštrukčnej výšky miestností,
e) objektom rozpočítavania je budova alebo časť budovy s jedným odberným miestom alebo viac budov, ktoré majú jedno odberné miesto so spoločným meraním dodaného množstva tepla, alebo budova s viacerými odbernými miestami, pričom jej spotreba tepla je daná súčtom indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach,
f) spoločnými priestormi objektu rozpočítavania miestnosti alebo súbor miestností objektu, ktoré sú vybavené vykurovacími telesami a sú určené na spoločné užívanie konečnými spotrebiteľmi, najmä práčovne, sušiarne, kočikárne, chodby, schodištia a podobne,
g) indikovaným údajom údaj pomerového rozdeľovača tepla zohľadňujúci výkon vykurovacieho telesa alebo určeného meradla1) na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo určeného meradla1) na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody, ktorý sa vypočíta ako rozdiel odčítaných údajov na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia.

§3 Teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste

Dodávateľ teplej úžitkovej vody zabezpečí teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v takej výške, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa dosiahla najmenej 45 °C a najviac 55 °C pri dodržaní podmienok podľa osobitného predpisu.2)

§4 Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

(1) Ak indikované údaje určených meradiel teplej úžitkovej vody konečných spotrebiteľov sú k dispozícii 1. februára nasledujúceho kalendárneho roka, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody odberateľom tepla sa vykoná najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Ak sú splnené termíny podľa odseku 1, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

--------------------------------------------------------------------------------------
1) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
2) § 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.


(3) Náklady na dodané teplo sa určia na základe
a) údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste,
b) údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy,
c) regulačného príkonu na vykurovanie na odbernom mieste a regulačného príkonu na teplo v teplej úžit- kovej vode na odbernom mieste,
d) ceny tepla určenej podľa osobitného predpisu.3)

(4) Ak dodávateľ dodáva teplo pre viacerých odberateľov tak, že je s odberateľmi dohodnutý na spoločnom meracom mieste s jedným určeným meradlom,4) rozpočítava náklady na dodané teplo na vykurovanie podľa odseku 3 medzi jednotlivých odberateľov v pomere podlahovej plochy bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov odberateľa k súčtu celkovej podlahovej plochy bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov všetkých odberateľov, ak sa dodávateľ s odberateľmi nedohodnú inak. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa postupuje podľa § 8 a 9.

(5) Ak si koneční spotrebitelia v objekte rozpočíta- vania pripravujú teplú úžitkovú vodu z tepla merané- ho určeným meradlom1) na vstupe do bytu alebo nebytového priestoru a nemajú uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla,5) celkové náklady za namerané teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v miestach prípravy teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa § 9. Ak nie sú v miestach prípravy teplej úžitkovej vody nainštalované určené meradlá1) množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vypočíta z nameranej spotreby teplej úžitkovej vody a mernej spotreby na jej výrobu, ktorá je určená hodnotou 75 kWh/m3. Náklady na vykurovanie, ktoré sa vypočítajú ako rozdiel množstva tepla na odbernom mieste odberateľa tepla a súčtu množstva tepla použitého na prípravu teplej úžitkovej vody nameranej v miestach prípravy teplej úžitkovej vody a ceny tepla, sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa § 7.

§5 Rozpočítavanie množstva dodaného tepla za dodávku tepla na vykurovanie podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru

(1) Ak v objekte rozpočítavania nie sú zapojené pomerové rozdeľovače tepla ani určené meradlá1) tepla u konečných spotrebiteľov podľa osobitného predpisu,6) náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania podľa vzorca :

NkS = (N/S)*Sks

kde Nks – náklady pre konečného spotrebiteľa [Sk],
N – náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítania [Sk],
S – celková podlahová plocha bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov [m2],
Sks – podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].

(2) Ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, náklady za dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania, pričom základná zložka nákladov sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov s individuálnym vykurovaním okrem prípadov, keď byt alebo nebytový priestor s individuálnym vykurovaním má polohu podľa § 7 ods. 3 písm. a).

(3) Náklady na dodané teplo do spoločných priestorov sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa spolu- vlastníckeho podielu na spoločných priestoroch podľa odseku 1.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa neuplatňuje, ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov. V takom prípade sa náklady na dodané teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory využívajú len na osobnú potrebu na základe dohody s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

(5) Ak počas zúčtovacieho obdobia došlo k zmene konečného spotrebiteľa, náklady na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 4 ods. 3 sa konečnému spotrebiteľovi rozpočítavajú v pomere nákladov na dodané teplo podľa jednotlivých mesiacov k celkovým nákladom na dodané teplo za zúčtovacie obdobie podľa prílohy č. 1 alebo v pomere počtu dennostupňov v jednotlivých mesiacoch k celkovému počtu dennostupňov za zúčtovacie obdobie, ak sa koneční spotrebitelia nedohodnú inak.

(6) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 1 až 5 sa neuplatňuje.“.

§6 Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa obostavaného objemu bytu a nebytového priestoru

Ak v objekte rozpočítavania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače tepla ani určené meradlá tepla u konečných spotrebiteľov podľa osobitného predpisu6) a jednotlivé byty a nebytové priestory majú rozdielnu konštrukčnú výšku jednotlivých miestností, náklady na dodané teplo sa konečným spotrebiteľom rozpočítavajú v pomere obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov konečného spotrebiteľa k celkovému obostavanému objemu všetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítavania, pričom sa pri rozpočítaní postupuje podľa § 5.

--------------------------------------------------------------------------------------
3) Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 18 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
5) § 19 zákona č. 657/2004 Z. z.
6) § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z.
7) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.


§7 Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla

(1) Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá1) tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka 40 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie.

(2) Základná zložka sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa a priemeru základnej zložky na meter štvorcový vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania podľa vzorca :

ZZks=(ZZ/S)*Sks

kde ZZks – základná zložka pre konečného spotrebiteľa [Sk],
ZZ – základná zložka [Sk],
S – celková upravená podlahová plocha bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov [m2],
Sks – upravená podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].

(3) Základná zložka na dodané teplo podľa odseku 2 sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie, pričom podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom
a) 0,0 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia, pri bytoch a nebytových priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú na najvyššom podlaží alebo nad priestormi, ktoré nie sú vykurované, alebo v tých bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním, cez ktoré neprechádzajú rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom,
b) 0,25 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním.

(4) Konečnému spotrebiteľovi, ktorý nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo1) tepla, alebo odmietol umožniť vykonať ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako súčin 1,5 násobku priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový vypočítaný z podlahovej plochy všetkých vykurovaných bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov a podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlas- tníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa podľa vzorca :

SZnks=(SZ/S)*Sks*1,5

kde SZnks – spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa určená náhradným výpočtom [Sk],
SZ – spotrebná zložka [Sk],
S – celková podlahová plocha bytov, nebytových a spoločných priestorov [m2],
Sks – podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].

(5) V prípade poruchy pomerových rozdeľovačov tepla alebo určeného meradla1) tepla, alebo ak konečný spotrebiteľ neúmyselne neumožnil ich odčítanie, spotrebná zložka sa konečnému spotrebiteľovi určí ako súčin priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový a podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa podľa vzorca :

SZnks=(SZ/S)*Sks

kde SZnks – spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa určená náhradným výpočtom [Sk],
SZ – spotrebná zložka [Sk],
S – celková podlahová plocha bytov, nebytových a spoločných priestorov [m2],
Sks – podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].

(6) Rozdiel nákladov spotrebnej zložky a nákladov určených náhradným spôsobom podľa odsekov 4 a 5 sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa podľa prílohy č. 2, ak sa koneční spotrebitelia nedohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, alebo metódou, ktorá priamo zohľadňuje nepriaznivú polohu miestnosti. Spotrebná zložka pre jedného konečného spotrebiteľa sa určí v pomere súčtu korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla konečného spotrebiteľa k celkovému súčtu korigovaných indikovaných údajov v objekte rozpočítavania podľa vzorca :

SZks =(SZ −∑SZnks )*(Ikks/∑Ikks),

kde SZks – spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa [Sk],
SZ – spotrebná zložka [Sk],
∑ SZnks – súčet nákladov na spotrebnú zložku určených náhradným spôsobom [Sk],
Ikks – korigované indikované údaje pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla konečného spotrebiteľa [–, GJ],
∑ Ikks – súčet všetkých korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla v objekte rozpočítavania [–, GJ].

(7) Náklady na dodané teplo do spoločných priestorov určené podľa odsekov 2 až 6 sa rozpočítavajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov podľa spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

(8) Ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov, ustanovenie odseku 7 sa neuplatňuje. V takom prípade sa náklady na dodané teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory využívajú len na osobnú potrebu na základe dohody s ostatnými vlastníkmi.

(9) Ak sa v priebehu kalendárneho roka zmení cena tepla, na rozpočítavanie spotrebnej zložky ku dňu účinnosti novej ceny tepla sa použijú pomerné množstvá z celoročných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla podľa prílohy č. 1 alebo sa zabezpečí archivácia údajov alebo odčítanie pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla.

(10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 1 až 9 sa neuplatňuje.

§8 Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odberné miesta

(1) Na rozpočítavanie nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody sa využívajú určené meradlá na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a určené meradlá na meranie pretečeného množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom.

(2) Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, meria množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekt rozpočítavania sa určí v pomere indikovaného údaja určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste k súčtu indikovaných údajov všetkých určených meradiel na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odberných miestach podľa vzorca :

Qi=Q*(Ii/ ∑Ii)

kde Qi – množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre i-ty objekt rozpočítavania [kWh],
Q – množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy [kWh],
Ii – indikovaný údaj určeného meradla na odbernom mieste i-teho objektu rozpočítavania (spotreba za zúčtovacie obdobie) [m3],
Ii∑ – súčet všetkých indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach v jednom okruhu zásobovania teplej úžitkovej vody (spotreba za zúčtovacie obdobie) [m3].

(3) Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, nemeria množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, za indikovaný údaj určeného meradla na odbernom mieste sa považuje súčet indikovaných údajov určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch, v nebytových priestoroch a spoločných priestoroch v objekte rozpočítavania. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekt rozpočítavania sa v takomto prípade postupuje podľa odseku 2.

§9 Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania

(1) Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania určené podľa § 4 ods. 3 a § 8 sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.

(2) Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak sú zabezpečené technické podmienky na odber teplej úžitkovej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa.

(3) Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere indikovaného údaja určeného meradla1) na meranie množstva teplej úžitkovej vody inštalovaného u konečného spotrebiteľa k súčtu indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov v objekte rozpočítavania podľa vzorca :

SZjsz= SZsz*(Ij/∑ Ii)

kde SZjsz – spotrebná zložka na prípravu teplej úžitkovej vody pre j-teho konečného spotrebiteľa [Sk],
SZsz – spotrebná zložka na prípravu teplej úžitkovej vody podľa odseku 1 [Sk],
Ij – indikovaný údaj určeného meradla teplej úžitkovej vody u j-teho konečného spotrebiteľa (spotreba za zúčtovacie obdobie) [m3],
∑Ii – súčet všetkých indikovaných údajov určených meradiel teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania (spotreba za zúčtovacie obdobie) vrátane určených náhradných indikovaných údajov [m3].

(4) Odpočty indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava dodané teplo a množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, najmenej raz ročne ku koncu zúčtovacieho obdobia.

(5) Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody, sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3. V nasledujúcom zúčtovacom období sa indikovaný údaj pre výpočet spotrebnej zložky určí ako aritmetický priemer indikovaných údajov určeného meradla odčítaných v danom roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj určeného meradla odčítaný, podľa vzorca :

Isz=(It-It-n)/n

kde Isz – indikovaný údaj na určenie spotrebnej zložky v zúčtovacom období [m3],
It – stav určeného meradla odčítaný v danom roku [m 3],
It–n – stav určeného meradla odčítaný v roku, v ktorom sa odčítanie určeného meradla vykonalo posledný raz [m3],
n – počet rokov, za ktoré je vykonaný odpočet určeného meradla [ – ].

(6) Náhradný indikovaný údaj pre konečného spotrebiteľa sa môže určiť aj odborným odhadom, ak odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody sa vykoná dodatočne najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka alebo na základe predchádzajúcich pravidelných odpočtov určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa aspoň dvakrát za rok. Takýto postup sa použije aj v prípade poruchy určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody.

(7) Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, alebo odmietol umožniť vykonať jeho odčítanie, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných údajov určených meradiel na meranie teplej úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3.

(8) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode podľa odsekov 2 až 7 sa neuplatňuje.

§ 10 Údaje uvedené v rozpočítavaní množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode a množstva dodaného tepla na vykurovanie

(1) Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla sa uvedú údaje podľa odsekov 2 až 6.

(2) Údaje o objekte rozpočítavania sú:
a) objekt zúčtovania,
b) identifikácia zdroja tepla,
c) podlahová plocha v metroch štvorcových alebo obostavaný objem v metroch kubických bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania,
d) skutočná merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v kilowatthodinách na meter štvorcový alebo obostavaný objem v kilowatthodinách na meter kubický bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov,
e) variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti v eurách na kilowatthodinu,
f) variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácností v eurách na kilowatthodinu,
g) fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách na kilowatt.

(3) Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
a) regulačný príkon na vykurovanie na odbernom mieste v kilowattoch,
b) namerané množstvo tepla na vykurovanie v kilowatthodinách,
c) fixné náklady po ich prerozdelení podľa skutočnej spotreby v eurách,
d) celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie v eurách,
e) základná zložka celkových nákladov v eurách,
f) spotrebná zložka celkových nákladov v eurách,
g) súčet všetkých indikovaných alebo korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla v objekte rozpočítavania.

(4) Údaje o nákladoch na prípravu teplej úžitkovej vody za objekt rozpočítavania sú:
a) regulačný príkon na teplo v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste v kilowattoch,
b) súčet indikovaných údajov (spotreba za zúčtovacie obdobie) na odberných miestach v okruhu zásobovania teplej úžitkovej vody v metroch kubických,
c) indikovaný údaj (spotreba za zúčtovacie obdobie) pre objekt rozpočítavania na odbernom mieste v metroch kubických,
d) vypočítané množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 8 v kilowattoch,
e) fixné náklady po ich prerozdelení podľa skutočnej spotreby v eurách,
f) celkové náklady na teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v eurách.

(5) Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na vykuro- vanie pre konečného spotrebiteľa sú:
a) meno konečného spotrebiteľa,
b) podlahová plocha (obostavaný objem) bytu, podlahová plocha (obostavaný objem) nebytového priestoru a spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch (obostavaný objem) v metroch štvorcových (v metroch kubických),
c) základná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách,
d) indikované údaje alebo korigované indikované údaje pomerového rozdeľovača tepla alebo určeného meradla1) tepla konečného spotrebiteľa,
e) spotrebná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách,
f) celkové náklady množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa v eurách.

(6) Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa sú:
a) základná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody vypočítaná na byt alebo nebytový priestor z celkových nákladov v eurách,
b) indikovaný údaj (spotreba za zúčtovacie obdobie) určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody konečného spotrebiteľa v metroch kubic- kých,
c) spotrebná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v eurách,
d) celkové náklady na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v eurách.

(7) Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie sa uvedie aj výška zálohových platieb podľa určeného zálohového predpisu, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie a množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a výška nedoplatku alebo preplatku konečného spotrebiteľa.

§ 10a Prechodné ustanovenie účinné od 15. septembra 2009

Podľa ustanovení účinných od 15. septembra 2009 sa prvýkrát postupuje pri rozpočítaní dodaného množ- stva tepla v teplej úžitkovej vode a množstva tepla na vykurovanie za rok 2010.

§ 11 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Karol Dvorák v. r.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 630/2005 Z. z.

Koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti

(1) Koeficienty ki zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpočítavania:
a) miestnosť s dvomi vonkajšími stenami (rohová miestnosť) 0,90,
b) miestnosť s dvomi vonkajšími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ 0,82,
c) tretia stena susediaca s vonkajším prostredím 0,93,
d) najvyššie podlažie – plochá strecha 0,80,
e) najvyššie podlažie – pod nevykurovanou povalou 0,85,
f) najnižšie podlažie – nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou 0,80.

(2) Pri prípadnej kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti vypočíta podľa vzorca

k=1-∑(1-ki)

kde predstavuje k – výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti,
ki – koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.


Hore 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 
 Stránka 1 z 1 [ Príspevok: 1 ] 
Obsah fóra » Všeobecné informácie a poradenstvo » Legislatívne a technické predpisy


 
Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Slovenský preklad: phpbb3.sk | phpbb.sk.